BANDA / creative agency, 780 sq. m, Kyiv

BANDA / creative agency, 780 sq. m, Kyiv

 ARCHIMATIKA OFFICE / architectural firm, 450 sq. m, Kyiv

ARCHIMATIKA OFFICE / architectural firm, 450 sq. m, Kyiv

 PAC / library, 50 sq. m, Kyiv

PAC / library, 50 sq. m, Kyiv

 2B.GROUP / architecture & design workshop, 320 sq. m, Kyiv

2B.GROUP / architecture & design workshop, 320 sq. m, Kyiv

 INTERPIPE / factory exterior, Kyiv

INTERPIPE / factory exterior, Kyiv

 KULT / lecture room, 90 sq.m, Kyiv

KULT / lecture room, 90 sq.m, Kyiv

 KAMA / lecture rooms & working space, 250 sq. m, Kyiv

KAMA / lecture rooms & working space, 250 sq. m, Kyiv

IN PROGRESS

 VD / 240 sq. m, Kyiv

VD / 240 sq. m, Kyiv

 GRAMMARLY 13 / English enhancement platform, 1200 sq. m, Kyiv

GRAMMARLY 13 / English enhancement platform, 1200 sq. m, Kyiv

 G Station / gas station, 1500 sq. m, Kyiv

G Station / gas station, 1500 sq. m, Kyiv

 GRAMMARLY 14 / English enhancement platform, 1750 sq. m, Kyiv

GRAMMARLY 14 / English enhancement platform, 1750 sq. m, Kyiv